Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni


Veri Sorumlusu : Doruk Faktoring A.Ş.
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul


Biz, Doruk Faktoring Hizmetleri A.Ş. olarak; müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.


Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı


Kişisel verileriniz;


i) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
iii) Doğru ve güncel olarak,
iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile


işlenecektir.


Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, yıllardır süren kalitemizden ödün vermeden hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.


Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.


Müşterilerimizin veya tedarikçimiz/iş ortağımız olan tüzel kişilerin yetkililerinin kimlik ve iletişim kategorisinde yer alan kişisel verileri ticari ilişkilerimizin ve/veya Faktoring Sözleşmesi’nin kurulması, sürdürülmesi ve takibi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması


Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, ticari ilişkilerin yürütülebilmesi amacıyla Grup şirketleri içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hukuk danışmanlarımıza ve ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik olan veya olmayan yollarla toplanabilir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, muhtelif sözleşmeler, faturalar, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.


İnternet sitemizi ziyaret eden bir ilgili kişi olmanız halinde kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.


Müşterilerimizin veya tedarikçimiz/iş ortağımız olan tüzel kişilerin yetkilisi olmanız halinde kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir. İş süreçlerinin gerektirmesi nedeniyle kimlik fotokopinizin alınması halinde işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebiyle işlenmektedir


Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız


KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,


i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,


haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.


Bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz.


Yazılı talebinizi Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya dorukfaktoring.kvkk@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.


Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


İlgili kişi başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız

Yeni bir dünya, yeni bir çehre: Doruk Faktoring sizlerle…

Kurulduğu 1999 yılından beri Türk Finans Dünyası’nın önemli kuruluşlarının içerisinde yer alan Doruk Faktoring, 2017 yılında, yeni organizasyon yapısı ile başlattığı değişim ve inovasyon çalışmalarını kurumsal çehresini yenileyerek devam ediyor.

Doğan Holding güvencesiyle yatırımcılarına geniş bir hizmet portföyü sunan Doruk Faktoring olarak, inovasyon çalışmalarımız kapsamında sizlere yeni kurum kimliği ve yeni web sitesini sunmaktan gurur duyuyoruz.

22 yıldır, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek ürettiğimiz dinamik çözümlerle Türkiye Faktoring piyasasının en önemli markalarından biri olduğumuzun bilinciyle, her zaman geleceğe ve teknolojiye güler yüz ve kararlılıkla bakıyoruz.

Bakmaya devam edeceğiz.