DORUK FAKTORiNG A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 2022

1. AMAÇ


Doruk Faktoring A.Ş. olarak; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, internet sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerin kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Doruk Faktoring A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin polikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.


2. KAPSAM


Politikamız, Şirket’in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tüketicilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

Politikamız, Şirket’in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.


3. TANIM ve KISALTMALAR


Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.


3.1. Şirket: Doruk Faktoring A.Ş.
3.2. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.
3.3. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
3.4. Çalışan: Şirket Personeli.
3.5. Doğan Holding: Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
3.6. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
3.7. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
3.8. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
3.9. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
3.10. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
3.11. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
3.12. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
3.13. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
3.14. KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
3.15. KEP: Kayıtlı Elektronik Posta adresidir. Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını gönderilen biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.
3.16. Politika: Doruk Faktoring A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.


4. ROL VE SORUMLULUKLAR


4.1 Yönetim Kurulu


Yönetim Kurulu, Politika’ya kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.


4.2 İcra Kurulu


Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası İcra Kurulu tarafından onaylanmıştır. Politikanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.


İcra Kurulu sorumlu olduğu faaliyetlerde,
• Görev alan çalışanlarla bereber dış hizmet alınan firmaların Politika’ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması,
• Politika’ya aykırı hususların incelenmesi amacıyla konuların incelenmesi


4.3. Hukuk Müşavirliği


İşbu Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, Bilgi Sistemleri ile birlikte Hukuk Müşavirliği sorumludur. Hukuk Müşavirliği bu Politika’yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir.


4.4. Bilgi Sistemleri


İşbu Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, Hukuk Müşavirliği ile birlikte Bilgi Teknolojileri sorumludur. Bu politika gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir.

Hazırlanan dökümanın kurum portalında yayınlanması Doruk Faktoring A.Ş. Bilgi Teknolojileri yetkilisi sorumluluğundadır.


5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER


KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:


5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz


Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;
➢ Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
➢ Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
➢ İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
➢ Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
➢ Kanundan doğan haklar,

hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.


Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politika’mızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.


5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz


Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.


6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI


6.1. Kişisel veriler


Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

Kişisel verilerin korunması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.


6.2. Özel nitelikli kişisel veriler


Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.


7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ


7.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz


Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.


7.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme


Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.


7.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama


İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi’ne de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurmasına olanak sunarız.


7.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme


Şirket olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çereçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.


7.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması


Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.


7.1.5. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması


Mevzuattaki bir çok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın 9.1. maddesinde detaylandırılmaktadır.


7.2. Kişisel verileri işleme amaçlarımız


Şirket olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz:


➢ Faaliyetlerimizin yürütülmesi,
➢ Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere destek hizmeti sağlamak,
➢ Müşterilerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek müşterilerilerimize verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
➢ Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
➢ Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,
➢ İş başvurularını değerlendirmek,
➢ Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
➢ Dava ve icra takibi süreçleri,
➢ Pazarlama,
➢ Uyumluluk yönetimi,
➢ Satıcı / tedarikçi yönetimi,
➢ Reklam,
➢ Yasal raporlama,
➢ Faturalandırma.


7.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi


Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise, veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.


Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.


7.4. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi


Personel Aday’ı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma v.b. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi iş başvurusu değerlendirmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Personel Aday’ı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması işbu Politika kapsamındadır.


Personele ait kişisel veriler; işbu Politika dışında Doğan Grubu İnsan Kaynakları Politikası çereçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.


7.5. İcra ve dava dosyaları kapsamında kişilere ait verilerin işlenmesi


Dava ve icra takibi süreçleri kapsamında özel nitelikli kişisel verileri de dahil olmak üzere kanundan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında kişilerin verileri işlenebilir.

Bu veriler mevuzatın öngördüğü süreler boyunca saklanır. Talep halinde kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir.


7.6. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller


Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:


➢ Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
➢ Bir sözleşmennin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
➢ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
➢ Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.


Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politika’nın 7.3 maddesinde belirtilmiştir.


8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


8.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı


Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurul’u tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.


Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.


KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.


Ayrıca, mevuzatın öngördüğü istisnai haller ile;


➢ Politika’nın 7.6. maddesinde açıklanan hallerde,
➢ Özel nitelikli kişisel veriler hususunda Politika’nın 7.3. maddesinde sayılan hallerde,
➢ KVK Kurul’unun ve ilgili mevuzatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara,


açık rıza aranmadan aktarılabilir.


8.2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı


Kişisel verileri kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak işbu Politika’nın 7.3. ve 7.6. maddelerinde yer alan istisnai hallerinin birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:


➢ KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;
➢ Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun iznin bulunması;


hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir.


8.3. Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar


Kişisel veriler sayılanlar sınırlı olmamak üzere;


➢ Tedarikçilerimize,
➢ İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
➢ Topluluk şirketlerine,
➢ Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
➢ Türkiye Bankalar Birliği’ ne bağlı Risk Merkezi’ne,
➢ Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
➢ Hissedarlarımıza,


yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.


8.4. Risk Merkezi ve Risk Merkezi ile paylaşılan veriler


Risk Merkezi; Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişileri ile de paylaşılmasını sağlamak üzere kurulmuştur.


Bu bağlamda, ilgili mevzuat gereği kredi limiti, Risk Merkezi Yönetimince belirlenecek asgari bildirim limiti ve üzerindeki gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen nakdi ve gayrinakdi kredi, fon ve faaliyetleri kapsamındaki alacaklarına ilişkin limitlerinin bildirim tarihi itibariyle tutarı, kredi riski, üye kuruluşlar tarafından müşterilerine fiilen kullandırılan veya kullanılmasına aracılık edilen nakdi ve gayrinakdi kredi, fon ve faaliyetleri kapsamındaki alacaklar, bunlara ait faiz ve kar payları ile ilgili bildirim döneminde açılan ve vadesi içinde kapanan nakdi ve gayrinakdi kredilerin, fon ve faaliyetleri kapsamındaki alacakların toplam adedi ve tutarı ile bunların Risk Merkezi Yönetimince belirlenecek gecikme bilgisi, tasfiye olunacak borçları bulunan gerçek kişi müşterilerin kimlik bilgileri ve Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlenecek diğer bilgiler, ödenen ve karşılıksız işlemi yapılan çekler ve hesap sahibiyle ilgili bilgiler gibi bilgiler Risk Merkezi’ne bildirilmektedir.


8.5. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin aldığımız tedbirler


8.5.1. Teknik tedbiler


Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;


➢ Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmakta,
➢ Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta,
➢ Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
➢ Aldığımız teknik tedbilerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
➢ Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
➢ Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte,
➢ Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız,
➢ Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz.


8.5.2. İdari tedbirler


Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;


➢ Şirketimiz içerisindeki şirket ve iştirak çalışanları da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,
➢ Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,
➢ Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, şirket Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,
➢ Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.


9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI


9.1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması


Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.


Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.


9.2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler


9.2.1. Teknik tedbirler


➢ Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
➢ Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbrileri almakta,
➢ Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
➢ Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
➢ Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.


9.2.2. İdari tedbirler


➢ Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
➢ Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.


10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ


10.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz


Kişisel verilerin;


➢ Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
➢ Hukuka aykırı erişimini önlemek,
➢ Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,


için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.


10.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler


➢ Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
➢ Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
➢ Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
➢ Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
➢ Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.


10.2.1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler


Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;


➢ Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
➢ Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
➢ Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
➢ Aldığımız teknik tedbilerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
➢ Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,
➢ Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
➢ Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
➢ Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
➢ Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.


10.2.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler


Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurul’una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.


Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.


11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI


Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.


Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;
Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,


➢ Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
➢ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
➢ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
➢ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
➢ Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
➢ Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
➢ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
➢ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,


haklarına sahiptir.


11.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması


Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilecektir. KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Mecidiyeköy Yolu Cd. N. 12 Trump Towers Kule:2 Kat:24 34387 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da dorukfaktoring.kvkk@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilecektir.


Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaların içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.


11.2. Başvurunun değerlendirilmesi


11.2.1. Başvurunun cevaplarındırılma süresi


Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.


Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.


11.2.2. Başvuruyu reddetme hakkımız


Kişisel veriler ile ilgili başvurular;


➢ Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
➢ Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
➢ Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
➢ Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
➢ Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
➢ Başvuru usulüne uyulmaması,


hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.


11.3. Başvurunun değerlendirilme usulü


İşbu Politika’nın 11.2.1 maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imzalı ve KEP üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin redddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.


11.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikayet hakkı


Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.


12. DÖKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI


İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. Kurum portalı ve internet sitesinde dokümanların güncel versiyonu yer alır.


Islak imzalı nüshalar Mali ve İdari İşler bölümünde ve kontrollü kopyalar Hukuk Müşavirliği tarafından saklanır ve gerektiğinde Bölüm Yöneticisinin yazılı onayı ile Hukuk Müşavirliği’nce imha edilir.


13. GÜNCELLEME PERİYODU


İşbu Politika en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.


14. YÜRÜRLÜK


İşbu politika İcra Kurulu’nun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.


15. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI


Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işbu Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Bölüm Yöneticisi yazılı onayı ile Hukuk Müşavirliği tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurulurak veya iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile Mali ve İdari İşler departmanı tarafından saklanır.


Yeni bir dünya, yeni bir çehre: Doruk Faktoring sizlerle…

Kurulduğu 1999 yılından beri Türk Finans Dünyası’nın önemli kuruluşlarının içerisinde yer alan Doruk Faktoring, 2017 yılında, yeni organizasyon yapısı ile başlattığı değişim ve inovasyon çalışmalarını kurumsal çehresini yenileyerek devam ediyor.

Doğan Holding güvencesiyle yatırımcılarına geniş bir hizmet portföyü sunan Doruk Faktoring olarak, inovasyon çalışmalarımız kapsamında sizlere yeni kurum kimliği ve yeni web sitesini sunmaktan gurur duyuyoruz.

22 yıldır, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek ürettiğimiz dinamik çözümlerle Türkiye Faktoring piyasasının en önemli markalarından biri olduğumuzun bilinciyle, her zaman geleceğe ve teknolojiye güler yüz ve kararlılıkla bakıyoruz.

Bakmaya devam edeceğiz.